WSPÓŁPRACA Z NGO

 

Organizacje pozarządowe

A A A

  

Organizacja pozarządowa - co ta nazwa oznacza ?

Jest to tłumaczenie angielskiego zwrotu non governmental organisation - NGO, używanego najczęściej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje międzynarodowe.

Używa się również określenia non profit (not for profit). Najprościej mówiąc oznacza on, że organizacja nie jest nastawiona na osiąganie zysku (profit), ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. To nie znaczy jednak, że organizacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Może, tyle tylko, że dochody nie są dzielone pomiędzy osoby pracujące czy ochotników, ale są przeznaczane na dalszą działalność.

NGO-sy nazywane są również trzecim sektorem. Jakie dwie ważne funkcje pełni trzeci sektor? Po pierwsze, stwarza możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz poszczególnych osób lub ogółu społeczeństwa. Po drugie, działalność ta może i powinna sprawiać, że ludzie będą czuli, że stanowią wspólnotę - czy to jako naród, czy jako mieszkańcy gminy, czy też jako grupa sąsiadów.
Trzeci sektor nie byłby w stanie spełniać swoich funkcji, gdyby nie pomoc pozostałych sektorów
Mówiąc najprościej: biznes dostarcza środki na finansowanie działalności organizacji pozarządowych, a sektor publiczny zapewnia prawne i organizacyjne możliwości działania, a więc dba na przykład o to, aby organizacje społeczne mogły legalnie prowadzić swoją działalność, czy stwarza im możliwości zwolnień finansowych.

Wiemy już czym jest trzeci sektor , a czym na pewno nie jest. Nie jest to sztucznie stworzona struktura władzy. I wreszcie nie jest to zorganizowana przeciwwaga dla innych sektorów.
Warto powiedzieć również o roli organizacji pozarządowych. A ta jest niezwykle istotna dla społeczeństwa. NGO-sy wspierają lub nawet zastępują państwo w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Swoją działalność rozpoczynają nie od pieniędzy, tylko od misji, to znaczy od precyzyjnego określenia komu (czemu) chcą służyć i jaki cel zamierzają osiągnąć. Robią to dobrze, docierają wszędzie tam, gdzie nie zawsze urzędnik może dotrzeć.

Organizacje są buforem pomiędzy państwem a społeczeństwem. Rozwiązują one trudne problemy społeczne, zmniejszają napięcia i sytuacje konfliktowe w społeczeństwie. Dzięki nim obywatele maja możliwość wyrażania swoich opinii, niekoniecznie w sprawach wielkiej polityki.

 

 

 

strona główna  |  do góry  |