OŚWIATA

 

Pliki do pobrania

A A A

  

   

 


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU 2018


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola


Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


Wniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe


WNIOSEK O PRZYZNANIE
- stypendium sportowego*
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe*
- wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe *


Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej


WNIOSEK o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA


Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.


OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS *


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS


OŚWIADCZENIE
mój syn/moja córka spełnia / nie spełnia / obowiązek nauki*


 

 

strona główna  |  do góry  |