OFERTA INWESTYCYJNA

 

Aktywność Gminy

A A A

  

   

 


 

Projekt: „Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice”, w ramach Priorytetu nr 3”. „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnych Śląsku („Transport”), dz. nr 3.3. Transport Miejski i podmiejski RPO dla Województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013

Umowa zawarta we Wrocławiu, w dniu 27.02.2015 r. Gminy Świebodzice z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. W ramach umowy przyznano Gminie Świebodzice dofinansowanie kwocie 3 560 477, 75 zł, tj. 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Zakończenie finansowe i rzeczowe realizacji projektu to 30.09.2015 r.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. podpisano umowę z firmą EvoBus Polska Sp. z o.o. na dostawę 3 szt. autobusów miejskich z roku produkcji 2015, marki Mercedes Benz typ 628 02 Citaro. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autobusy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2015 r.. Całkowita cena transakcji wynosi 4 253 463,00 zł.

 


Projekt pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej – Świebodzice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowania na realizację zadania ze środków unijnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania to max. 85 % wartości inwestycji.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Łącznej, Ofiar Oświęcimskich, Sikorskiego (to zadanie zostało wykonane w 2014 roku), a także budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Jeleniogórskiej i kanalizacji sanitarnej na ul. Mikulicza. Projekt jest realizowany w latach 2014-2015. Ostateczne zakończenie i rozliczenie projektu - czerwiec 2015.

  • I etap - wartość zadania: 1 923 566,20. Gmina otrzymała z WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansowanie w wysokości 1 473,512,66 zł na budowę kanalizacji przy ul. Ofiar Oświęcimskich, Łącznej i Gen. Sikorskiego.
     

  • II etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Jeleniogórskiej i Mikulicza - wartość 2 875 182,60, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu będzie w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne wartości mogą jeszcze ulec zmianie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. 

 


 

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Gminy Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: marzena.koronakruk@swiebodzice.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 - Biuro Podawcze - parter, w terminie do dnia 18.05.2015 r. (decyduje data wpływu).

Osoba koordynująca: Marzena Korona-Kruk tel. 74 666 95 32 lub 697 299 227

Do pobrania na stronie www.swiebodzice.pl  (dział Aglomeracja Wałbrzyska - projekty Aglomeracji Wałbrzyskiej):

PLIKI DO POBRANIA:

 


 

Projekty współfinansowane ze środków UE 

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach
Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach.

Pierwszym etapem projektu będzie wsparcie techniczne członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie świadczenia usług publicznych cechujących się wysoką jakością oraz dostępnością. Etap ten będzie się składać z 2 działań:

  • Diagnozy - w ramach działania zostanie opracowany raport prezentujący diagnozę jakości i dostępności usług publicznych na obszarze gmin biorących udział w projekcie

  • Wdrożenia - działanie wdrożeniowe wynikać będzie z wniosków ustalonych w części diagnostycznej.

Efektem działań wdrożeniowych będzie:

  • Opracowanie systemu mierzenia jakości usług publicznych dotyczących wskazanych w części diagnostycznej obszarów. Podstawowym elementem systemu będzie ustalenie standardów opisanych wskaźnikami

  • Przygotowanie przedwstępne studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej. Ich istotną częścią będzie ocena możliwości współfinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej.

Drugim etapem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy partnerów społecznych nt. usług publicznych oraz wymiana dobrych praktyk. W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone szkolenia obejmujące zagadnienia związane z rozwojem lokalnym w kontekście usług publicznych oraz Funduszy Strukturalnych w perspektywie 2014 - 2020. Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach dwóch bloków szkoleniowych i weźmie w nich udział co najmniej 10 przedstawicieli z każdej gminy uczestniczącej w projekcie. W ramach drugiego etapu projektu zostaną też przeprowadzone szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie regulacji formalno - prawnych mających wpływ na świadczenie usług publicznych, szkolenia dotyczące rozwoju lokalnego oraz szkolenia z tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych w perspektywie 2014 - 2020. W szkoleniach weźmie udział 20 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych.

Trzeci etap projektu obejmuje działania promocyjno-informacyjne. W tamach tego etapu zostanie utworzony serwis internetowy umożliwiający sprawną wymianę informacji z mieszkańcami Aglomeracji. Ponadto, działania informacyjno-promocyjne będą przeprowadzone w mediach (ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne, artykuły sponsorowane oraz konferencje prasowe).

W ramach trzeciego etapu zostaną również zorganizowane 2 konferencje:

  • Konsultacyjna - w połowie realizacji projektu, w celu zaprezentowania i konsultacji wyników prac części diagnostycznej.

  • Podsumowująca - prezentującej wyniki zrealizowanego projektu.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu: 625 030,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: 562 030,00 zł. 

Projekty które otrzymały dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013


Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach 
powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulice Prusa i Krasickiego”

 480 479,99

 165 068,54

 315 411,45

 

                Przedmiotem projektu pn.  „Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulice Prusa i Krasickiego” jest zagospodarowanie fragmentu działki zlokalizowanej w Świebodzicach pomiędzy ulicami Prusa i Krasickiego. W ramach omawianego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: odnowa ciągu pieszego, montaż oświetlenia, wymianę części ścian przyległych do działki budynków gospodarczych, umiejscowienie donic granitowych oraz wymianę pokrycia schodów. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.

 

 Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Adaptacja budynku po byłym pogotowiu na cele mieszkaniowe przy ul. Aleje Lipowe”

 2 392 231,47

 2 014 747,79

 377 483,68

 

                Głównym celem projektu pn.  „Adaptacja budynku po byłym pogotowiu na cele mieszkaniowe przy ul. Aleje Lipowe” była odnowa tkanki urbanistyczno-architektonicznej miasta oraz podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych miasta. Przedmiotowy projekt polegał na wykonaniu kapitalnego remontu niszczejącego i nieużytkowanego budynku (pustostanu) po byłym pogotowiu na cele mieszkaniowe. Przebudowa polegała na wtórnym podziale pomieszczeń celem wydzielenia mieszkań, budowie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych. Realizacja projektu wymagała ponadto przebudowy przyłącza wodociągowego oraz wpięcia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do istniejącego przykanlika. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ten jest już zakończony.

 

 Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Rewitalizacja parku miejskiego na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe”

5 075 651,27

 1 941 436,61

 3 134 214,66

 

                Projekt pn. „Rewitalizacja parku miejskiego na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe” ma na celu przywrócenie częściowo opuszczonej i zaniedbanej części miasta oraz uporządkowanie struktury parku. W ramach projektu planowane są między innymi takie prace jak: wykonanie nowego ogrodzenia, nowe ciągi piesze, ścieżki żwirowe, zaułki z siedziskami, fontana,  oświetlenie, muszla koncertowa, nowe ławki, zieleń. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.

 

 Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Modernizacja placu przy ul. Aleje Lipowe rejon MDK”

 567 699,99

170 366,76

397 333,23

 

                Projekt pn. „Modernizacja placu przy ul. Aleje Lipowe rejon MDK” zakłada poprawę infrastruktury znajdującej się przy ul. Aleje Lipowe na terenie Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach, która służy do celów rekreacyjno-kulturalnych. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano następujące zadania: prace porządkowo-ogrodnicze, odnowienie drogi dojazdowe, odnowienie placu przed budynkiem, odnowienie schodów zewnętrznych, montaż oświetlenia, aranżację miejsca warsztatów/wystaw, zaprojektowanie trejażu wzdłuż ścieżki, zakup urządzeń wystawowo-warsztatowych.

 

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Centrum Rehabilitacji Społecznej”

 2 450 549,45

 753 890,71

 1 696 658,74

 

                Projekt pn. „Centrum Rehabilitacji Społecznej” obejmuje renowacje i przebudowę nieużytkowanych budynków przy ul. Parkowej 4 w Świebodzicach wraz z terenem przyległym. Oba nieużytkowane budynki wymagają generalnej przebudowy aby umożliwić korzystanie z tych obiektów osobom niepełnosprawnym. Konieczne jest też zapewnienie odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Budynek główny jak i pawilon wymagają robót konstrukcyjnych, w tym: przebudowy dachów, stropów, klatek schodowych, ścian i nadproży, robót wykończeniowych. Budynek garażowy będzie przebudowany na salę fizykoterapii i rehabilitacji wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dla terapeuty. Remont budynku garażowego jest zaplanowany na rok 2010 natomiast remont głównego budynku w roku 2011.

 

 Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska – Piaskowa”  

 2 598 612,65

 967 723,35

 1 630 889,30

 

                Głównym celem projektu pn. „Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska – Piaskowa” jest podniesienie estetyki miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Realizacja inwestycji polegać będzie na wymianie nawierzchni jezdni, przebudowie skrzyżowania ulic Młynarskiej, Szkolnej oraz Krasickiego, wymianie krawężników oraz nawierzchni chodników, wytyczeniu zatok parkingowych oraz zmianie organizacji ruchu co wpłynie na poprawę warunków ruchu samochodowego i pieszego oraz ureguluje intensywność przejazdu przez uliczki wokół rynku. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012.

 

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Piłsudskiego”  

 1 013 062,14

 356 901,79

 656 160,35

 

                Projekt pn. „Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Piłsudskiego” obejmuje swym zakresem rewitalizację poprzez rekonstrukcję obejmującą konserwacje i nadbudowę zabytkowego odcinka średniowiecznych murów obronnych z rekonstrukcją baszty i wprowadzeniem wejścia na mur oraz zagospodarowanie terenu przyległego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi rekonstrukcja zabytkowej części miasta oraz zagospodarowanie cennej przestrzeni publicznej w zakresie tkanki urbanistyczno-architektonicznej. W ramach projektu zostaną wykonane zadania: rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych, roboty brukarskie, instalacja elementów małej architektury ławki i kosze na odpady, zieleń w formie trawiastej i żywopłotowej. Projekt będzie realizowany w 2012 roku.

 

 

strona główna  |  do góry  |