FUNDUSZE UNIJNE I KRAJOWE

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 
Tereny zielone - AKTUALNOŚCI

A A A

   

 

 

Kolejne 3 miliony dla Świebodzic! 
(31.03.2017)

W czwartek, 30 marca 2017. r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podpisał umowę na realizację projektu odnowy trenów zielonych w mieście. Gmina otrzymała na to wysoką dotację w wysokości ponad 3 mln zł.

 

„Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców” – tak brzmi nazwa tego nowatorskiego projektu, obejmującego 19 hektarów terenu. Jest to 12 wytyczonych, na nowo zaprojektowanych obszarów, w tym przywrócenie do właściwej funkcji i rewitalizacja stawu Warszawianka, budowę Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim, odnowienie i zagospodarowanie skwerów przy ul. Świdnickiej i Wiejskiej, a także dawnego cmentarza na ul. Jeleniogórskiej. Przybędzie w naszym mieście wiele nowych, zielonych miejsc, w których będzie można wypoczywać i miło spędzić czas.

Przypomnijmy, że świebodzicki projekt został doceniony jako jedyny, zgłoszony z Dolnego Śląska. Dofinansowanie dostało tylko 7 projektów w kraju. Umowę w imieniu Gminy Świebodzice podpisali: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz Luiza Gass-Sokolska, Skarbnik Miasta.

W podpisaniu aktu z estrony NFOŚiGW uczestniczył Jarosław Roliński Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi  oraz Joanna Gorbaszewicz, główny specjalista tego departamentu.

Pierwsze przetargi na realizację projektu ruszą już pod koniec kwietnia. W tym roku planowana jest rewitalizacja następujących terenów:

 • Skwer, ul. Świdnicka

 • Park Miejski

 • Trasa spacerowa, ul. Wiejska, wzdłuż rzeki Pełcznicy

 • Skwer przy. ul. Wiejskiej, naprzeciwko Śnieżki

 • Park Historyczny, ul. Łączna

 • Boisko Sportowe, Ciernie 

*   *   *

To już prawdziwa lawina dotacji dla Gminy Świebodzice. W sumie samorząd otrzymał wparcie na 4 duże wnioski. 3 z nich zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej i dotyczą: termomodernizacji, wdrażania tzw. niskiej emisji oraz ITC – budowy nowej platformy e-usług w gminie. Dotacja na tereny zielone została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łączna wartość tych czterech projektów to ponad 16 mln zł, wysokości dotacji dla Gminy Świebodzice – to ponad 12 mln zł.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach


 

Idea Graficzna forma logo projektu nawiązuje do dwóch zasadniczych elementów związanych z projektem: głównego hasła problemowego zawartego w tytule – poprawa jakości środowiska - oraz historią miasta. W zakresie najważniejszych symboli w logo wykorzystano tarczę zegara oraz organizmy roślinne i zwierzęce jako wskaźnik wysokiej jakości środowiska. Przyjęte symbole mają odzwierciedlać działania miasta zmierzające do poprawy jakości środowiska.

 

Gmina Świebodzice dla swoich mieszkańców zamierza realizować przy pomocy dofinansowania 85% kosztów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, kompleksowe odnowienie i tworzenie terenów zielonych, min. budowę skwerów, mini parków, placów sportowych, które będą miejscem edukacji proekologicznej, odpoczynku i relaksu w Gminie.

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA WYBRANYCH OBSZARÓW GMINY ŚWIEBODZICE na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: ,,Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Realizowane obiekty na terenie Gminy:

 • Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), całkowita powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje się wewschodniej części miasta. Teren otaczają ulice Kolejowa i Wolności.
   

 • Obiekt 2 Skwer przy ulicy Świdnickiej. Teren znajduje się we wschodniej części miasta.
   

 • Obiekt 3 Park Miejski przy ul. Krótkiej, całkowita powierzchnia 2,2381 ha.
   

 • Obiekt 4 Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy, całkowita powierzchnia 3,377 ha. Teren znajduje się w południowe części miasta. Teren ograniczają ulice: Kasztanowa (od południa) i Wiejska (od północy).
   

 • Obiekt 5 Teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy), całkowita powierzchnia 5,1506 ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.
   

 • Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka, całkowita powierzchnia 0,1795 ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.
   

 • Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy), całkowita powierzchnia 0,3528 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
   

 • Obiekt 8 Teren przy ulic Dąbrówki Park Sportowy, całkowita powierzchnia 2,12 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
   

 • Obiekt 9 Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny), całkowita powierzchnia 0,9326 ha. Teren znajduje się w centralnej części miasta. Teren położony jest w sąsiedztwie rzeki Pełcznicy.
   

 • Obiekt 10 Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa), całkowita powierzchnia 0,9491ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.
   

 • Obiekt 11 Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz), całkowita powierzchnia 1,3203 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
   

 • Obiekt 12 Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe), całkowita powierzchnia 1,3610 ha. Teren znajduje się we wschodniej części miasta.

Wizualizacja przykładowego obiektu:

Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), całkowita powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje się we wschodniej części miasta. Teren otaczają ulice Kolejowa i Wolności.

 

Inwentaryzacja ogólna terenu przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka)

 • Staw Warszawianka (niem. Wilhelmsbad) to teren dawnego kamieniołomu, który funkcjonował do 1864 r. W związku z budową Kolei Świebodzickiej, atrakcyjnym położeniem na terenie podgórskim i bliskim położeniem od miejsc uzdrowiskowych, miasto rozwijało tereny rekreacyjne. W 1884 r. powstał kompleks wodno-rekreacyjny w skład którego wchodziła restauracja, taras taneczny, wypożyczalnia łódek i gondoli (Wietrzyński, 2010).

 • Obecnie teren znajduje się pod opieką Polskiego Związku Wędkarskiego. Zagospodarowanie terenu nie sprzyja rekreacji. Teren położony jest w bliskiej odległości od Centrum. Od strony północnej i wschodniej obszar ograniczają ulice Kolejowa oraz Wolności. Staw od południa bezpośrednio graniczy z terenem zieleni przy ul. Świdnickiej, a od zachodu z zabudową mieszkaniową. Opisywane miejsce usytuowane jest w stosunkowo niewielkiej odległości od innych analizowanych obszarów: ok. 370 m od Parku Miejskiego i ok. 920 m od terenów sportowych przy ul. Rekreacyjnej. Podczas projektowania zalecane jest powiązanie funkcjonalne (np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne), obszaru stanowiącego przedmiot opracowania z innymi obiektami zieleni.

 • Teren stawu ogrodzony jest od strony północnej i wschodniej ogrodzeniem z siatki, a od południa i zachodu głównie murem - często w złym stanie technicznym. Obszar jest trudno dostępny z uwagi na bardzo strome skarpy (różnica wysokości wynosi 3-15 m) i tylko dwa wejścia zlokalizowane od strony skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Wolności.

 • Głównym elementem dominującym w kompozycji przestrzennej jest staw (z niewielką fontanną) zajmujący ok. 75% powierzchni działki. Na skarpach ziemnych otaczających staw rosną liczne stare okazy drzew, których pierwotną (historyczną) kompozycję zacierają liczne samosiewy młodych drzew. Drzewostan charakteryzuje nieregularny, swobodny układ, jedynie w sąsiedztwie strefy wejściowej do dziś zachował się liniowy układ starych kasztanowców (Aesculus hippocastanum). W składzie gatunkowym dominują kasztanowce pospolite, klony pospolite (Acer platanoides), topole białe (Populus alba), jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) i robinie akacjowe (Robinia pseudoaccia) - gatunek inwazyjny. Na terenie rośnie ponadto okazały buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 360cm - pomnik przyrody. Obszar dawnego kamieniołomu ze względu na swoją lokalizację, ukształtowanie terenu jest miejscem o dużym potencjale rekreacyjnym. Na terenie znajdują się dwa niewielkie budynki gospodarcze oraz ruiny budynków. Stan techniczny budynków jest dobry, jednak stylistyczna forma oraz lokalizacja stanowi dysharmonijny element kompozycji przestrzennej.

 • W zakresie istniejących elementów małej architektury, na terenie występują: barierka drewniana, umiejscowiona wzdłuż skarpy w północnej części obszaru, betonowe schody terenowe, ławki o konstrukcji drewniano-żeliwnej, betonowe kosze, niewielki fontanna (przy bramie wjazdowej). Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry. Mało estetycznym elementem wyposażenia jest kontener na śmieci zlokalizowany bezpośrednio przy ławkach w strefie wejściowej (należy zmienić jego lokalizację).

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka) – założenia projektowe:

 • Koncepcja zakłada adaptację istniejącego przebiegu ciągu komunikacyjnego z uwzględnieniem uformowania dwóch placów wypoczynkowych (w sąsiedztwie obecnej fontanny w strefie wejściowej oraz w sąsiedztwie pomostu tanecznego). Z uwagi na zmianę aranżacji przestrzennej i kompozycję zieleni, koncepcja zakłada przeniesienie funkcji głównego wejścia (aktualnie furtka od strony skrzyżowania ulic Kolejowej i Wolności) w strefę głównej bramy wjazdowej (od strony ulicy Kolejowej). Nowa lokalizacja głównego wejścia wymaga stworzenia dodatkowego przejścia przez jezdnię, co znajduje swoje uzasadnienie – wpłynie korzystnie na poprawę dostępności do parku.

 • W zakresie planowanej kompozycji zieleni koncepcja zakłada adaptację jak największej liczby drzew istniejących z uwzględnieniem koniecznych prac porządkowych: wycinek drzew zasłaniających widok od strony wejścia w kierunku planowanego pomostu tanecznego (główna oś widokowa), usunięcie gatunków inwazyjnych (robinii akacjowych) i samosiewów młodych drzew.

 • W zakresie planowanego programu użytkowego i związanej z tym kompozycji przestrzennej, koncepcja zakłada wprowadzenie nowych funkcji rekreacyjnych, uformowanie placu wypoczynkowego, wprowadzenie pomostów drewnianych umożliwiających uprawianie sportów wodnych (bez możliwości kąpieli), wybudowanie atrakcyjnej drewnianej wiaty wraz z zapleczem sportowym (etap 2), stworzenie przestrzeni sprzyjającej organizacji imprez plenerowych (pomost taneczny).

 • W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej koncepcja zakłada ponadto wprowadzenie tarasu widokowego w formie placu wypoczynkowego od strony północnej terenu (tu konieczne jest wprowadzenie przejścia dla pieszych); taras widokowy ma stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku biernego z możliwością obserwacji tafli wody.

 • W zakresie zieleni koncepcja zakłada wprowadzenie gatunków dostosowanych do istniejących warunków siedliskowych oraz podnoszących walory dekoracyjne i estetyczne miejsca.

 • Ścieżki w północno-zachodniej części terenu wykonane są z kostki granitowej, a ich stan określa się jako dobry. Wokół stawu biegnie ścieżka gruntowa o zmiennej szerokości wytyczona przez użytkowników terenu (głównie wędkarzy).

 • Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (nr 17). Obszar oznaczony jest jako teren zieleni urządzonej oraz teren wód powierzchniowych. MPZP swoimi zapisami nie zmienia obecnego przeznaczenia terenu. Obszar leży w strefie otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

 

strona główna  |  do góry  |