AKTUALNOŚCI

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
I ARTYSTYCZNE

(23.05.2018)

A A A

 

  

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że uległy zmianie zasady przyznawania uczniom stypendiów na koniec roku szkolnego. Utraciła moc uchwała nr XX/113/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium zmieniona uchwałą nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011r.

Nowe zasady w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice określa Uchwała Nr XI/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

Zgodnie z regulaminem do o stypendium uprawnieni są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Świebodzice.

Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Burmistrza Miasta uczniom którzy:

 1. osiągnęli wysokie wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego,

 2. byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji , Kuratora Oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen,

 3. osiągnęli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

 4. uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne-zdobycie minimum III miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

 5. za autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawy, koncerty )

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy IV-VI szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 300 zł

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy VII-VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klasy II i III gimnazjum przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klas I-V szkoły ponadpodstawowej przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,2 – do wysokości 400 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, będącymi finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkól ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia artystyczne- są zdobywcami minimum III miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

UWAGA!

 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

 2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może wystąpić:
  - rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  - pełnoletni uczeń,
  - dyrektor szkoły.

 3. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie do dnia 10 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 18, w godz. od 7:30 do 15:30.

 4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 7. Wnioski za rok szkolny 2017/2018 rozpatrzone zostaną w terminie do 30 września 2018 r.

 8. Lista osób, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

 9. Wzór wniosku do pobrania:


Wniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe


Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 18 tel. 74 6669512.

  


do góry  |