STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zameldowanie na pobyt czasowy - powyżej 3 miesięcy
 

Wymagamy:

 • wniosek zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy
 • książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych,

do wglądu:

 • dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu - odpowiednio:
 • decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
 • akt własności lub wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
 • zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego (pomieszczenia) mieszkalnego wydane przez organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z zawiadomieniem o nadaniu numeru,

Zapłacisz:
zameldowanie na pobyt czasowy jest bezpłatne

Warto wiedzieć:

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego z współnajemców), właściciela (jednego z współwłaścicieli) lokalu (budynku) w którym ma być dokonywane zameldowanie. Wymienione osoby powinny okazać dokument osobisty.
 • dokonując zameldowania należy wypełnić oddzielny druk dla każdej meldującej się osoby (również dla nieletniej),
 • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • organ administracyjny na potwierdzenie dokonania zameldowania wydaje odpowiednie zaświadczenie
 • jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się

Podstawa prawna:

Art. 10, 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ,(t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach