STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Ludności

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagamy:

 • wniosek zgłoszenia pobytu stałego
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
 • książeczka wojskowa - u mężczyzn w wieku poborowym do lat 50;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych- u mężczyzn w wieku przedpoborowym do 50 roku życia,

Do wglądu:

 • dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),
 • paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego w przypadku powrotu z zagranicy,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu odpowiednio:
 • decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
 • akt własności lub wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
 • zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego (pomieszczenia mieszkalnego) wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wraz z zawiadomieniem o nadaniu numeru,

Zapłacisz:

 • zameldowanie na pobyt stały jest bezpłatne

Warto wiedzieć:

 • obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego z współnajemców), właściciela (jednego z współwłaścicieli) lokalu (budynku) w którym ma nastąpić zameldowanie, wymienione osoby powinny okazać dowód osobisty
 • dokonując zameldowania należy wypełnić druk oddzielnie dla każdej meldującej się osoby (również dla nieletniej)
 • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • na potwierdzenie zameldowania organ administracyjny wydaje odpowiednie zaświadczenie

Podstawa prawna:

Art. 10; art.47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach