STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Opłata adiacencka z tytułu wybudowania przez Gminę urządzeń infrastruktury technicznej

Podstawy prawne:

 • art. 143 - art. 148b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst
  jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późń. zmianami),
 • § 38 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia
  11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
  własność Gminy Świebodzice ze zmianami.

Informacje szczegółowe

Jeżeli Gmina wybudowała z własnych środków urządzenia infrastruktury technicznej, i tym samym stworzyła warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, deszczowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i wybudowanej drogi Burmistrz Miasta może ustalić, w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 (trzech) lat od dnia, stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu przez Gminę opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od Decyzji Burmistrza Miasta ustalającej opłatę adiacencką przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 24 , za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w biurze podawczym tut. urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6669526, 74 6669527.

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach