STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

Podstawy prawne:

 • art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity
  Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późń. zmianami),
 • § 37 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września
  2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
  Świebodzice ze zmianami.

Informacje szczegółowe
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość, Burmistrz Miasta może ustalić, w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 (trzech) lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu przez Gminę opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od Decyzji Burmistrza Miasta ustalającej opłatę adiacencką przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 24 , za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w biurze podawczym tut. urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6669526, 74 6669527.

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach