STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Renta planistyczna

Podstawy prawne:

 • art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń.
  zmianami),
 • art. 149 - art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
  U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późń. zmianami).

Informacje szczegółowe

Jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość Burmistrz Miasta pobiera jednorazową opłatę (rentę planistyczną) ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Ustalenie opłaty jednorazowej (renty planistycznej) następuje po uzyskaniu przez Gminę opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Powyższe roszczenie Burmistrz Miasta może zgłaszać w stosunku do właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 5 (pięciu) lat, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana stały się obowiązujące.
Burmistrz Miasta wydaje decyzję administracyjną w opisanej wyżej sprawie, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego od Notariusza, którego przedmiotem było zbycie nieruchomości.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice albo jego zmianą, przed zbyciem tej nieruchomości może żądać od Burmistrza Miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty jednorazowej (renty planistycznej).
Wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości w tym przedmiocie jest wolny od opłat skarbowych i administracyjnych.

Tryb odwoławczy
Od Decyzji Burmistrza Miasta ustalającej opłatę jednorazową(rentę planistyczną) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 24 , za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w biurze podawczym tut. urzędu.

Miejsce prowadzenia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6669526, 74 6669527.

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach