STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

PODZIAŁ GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna :

 • art. 92- 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014
  r., poz.518 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
  dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty 

Wniosek o podział nieruchomości składa osoba, która ma w tym interes prawny- właściciel nieruchomości. Podziału nieruchomości należy zlecić geodecie uprawnionemu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, 
 2. Protokół przyjęcia granic nieruchomości, 
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości w oryginale, 
 4. Wykaz zmian gruntowych, 
 5. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 
 6. Postanowienie wydane przez Burmistrza Miasta w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
 7. Mapa z projektem podziału. 

Tryb odwoławczy

Od Decyzji Burmistrza Miasta zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 24 , za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w biurze podawczym tut. urzędu.

Opłaty
Wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, II piętro, telefon 74 6669526.

  

 

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmianami), 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

Numerację porządkową nieruchomości nadaje Burmistrz Miasta z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.

Wymagane dokumenty 

 1. Wniosek ( do pobrania poniżej), 
 2. Mapa sytuacyjno - wyskościowa z naniesionym graficznie wjazdem do nieruchomości z drogi publicznej.

Opłaty
Wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, II piętro, telefon 74 6669525.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Nadanie o numeru porządkowego

 

NAZEWNICTWO ULIC

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 594 ze zmianami). Nazwa nowej ulicy jest nadawana przez Radę Miejską w formie uchwały.

System Informacji Przestrzennej

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach uprzejmie informuje, że prezentacja graficzna miejscowości, ulic i adresów dla miasta Świebodzice publikowana jest w portalu ogólnodostępnej informacji przestrzennej Powiatu Świdnickiego pod adresem: www.geodezja.swidnica.pl 

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

29.10.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach