STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
  Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),
 • art. 7 i. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr
  80 poz. 903 z późniejszymi zmianami),
 • art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 pkt.1, art. 35, art. 37 ust. 2, pkt. 1, art. 67 ust. 3 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518
  z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późń. zmianami),
 • § 21 ust. 2, § 25 ust. 1, pkt. 2, § 26 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w
  Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
  stanowiącymi własność Gminy Świebodzice ze zmianami.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zakup od Gminy lokalu użytkowego,
 • aktualna umowa najmu lokalu mieszkalnego (kserokopia umowy).

Termin załatwienia
Do czterech miesięcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Opłaty
Wolne od opłat skarbowych i administracyjnych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

Informacje dodatkowe, szczegółowe

 1. Pierwszeństwo nabycia od Gminy lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności bądź użytkowania wieczystego gruntu pod tym budynkiem mają ich najemcy(nieruchomość lokalowa użytkowa) pod warunkiem, że czas najmu, dzierżawy trwa co najmniej jeden rok.
   
 2. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i wycenę nieruchomości lokalowej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeniesienia jej prawa własności na nabywcę ponosi w całości Gmina Świebodzice .
   
 3. Sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, po uprzedniej zapłacie przez nabywcę, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszonej jednak o należną bonifikatę.
   
 4. Nabywca pokrywa następujące opłaty:
  · notarialną, i
  · sądową (założenie Księgi wieczystej i wpis do tej Księgi prawa własności nabytej od Gminy nieruchomości lokalowej użytkowej).
   
 5. Cenę nieruchomości lokalowej użytkowej ustalają rzeczoznawcy majątkowi powołani przez
  Gminę.
   
 6. Cena nieruchomości lokalowej użytkowej może być, na wniosek nabywcy, rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
  Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega umownemu oprocentowaniu w wysokości: 10% w stosunku rocznym.

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach