STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Sprzedaż nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemcy.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
  Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),
 • art. 7 i. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr
  80 poz. 903 z późniejszymi zmianami),
 • art. 25 ust. 1 i 2, art. 34, art. 35, art. 37 ust. 2, pkt. 1, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518
  z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi
  zmianami),
 • uchwała Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w
  sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice
  ze zmianami.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zakup od Gminy lokalu mieszkalnego (formularz do pobrania na stronie internetowej: BIP Gminy Świebodzice lub w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 Urzędu Miejskiego w Świebodzicach),
 • aktualna umowa najmu lokalu mieszkalnego (kserokopia umowy.

Termin załatwienia
Do czterech miesięcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Opłaty
Wolne od opłat skarbowych i administracyjnych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

Informacje dodatkowe, szczegółowe

 1. Pierwszeństwo nabycia od Gminy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności bądź użytkowania wieczystego gruntu pod tym budynkiem mają ich najemcy (nieruchomość lokalowa mieszkalna).
   
 2. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i wycenę nieruchomości lokalowej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeniesienia jej prawa własności na nabywcę ponosi w całości Gmina Świebodzice .
   
 3. Sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, po uprzedniej zapłacie przez nabywcę, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszonej jednak o należną bonifikatę.
   
 4. Nabywca pokrywa następujące opłaty:
  · notarialną, i
  · sądową (założenie Księgi wieczystej i wpis do tej Księgi prawa własności nabytej od Gminy nieruchomości lokalowej mieszkalnej).
   
 5. Gmina udziela następujących bonifikat od ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych:
  1. W przypadku, gdy zapłata całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej następuje jednorazowo do dnia zawarcia umowy przenoszącej jej własność:
  a) 95 % - gdy następuje równoczesny wykup wszystkich nieruchomości lokalowych mieszkalnych w budynku. Przez równoczesny wykup nieruchomości lokalowych mieszkalnych należy rozumieć sytuację, w której wszyscy najemcy lokali mieszkalnych w danym budynku złożyli wnioski o nabycie nieruchomości lokalowych mieszkalnych, po dniu 10 czerwca 1999 r., a podpisanie umów sprzedaży tych nieruchomości lokalowych mieszkalnych w formie aktów notarialnych nastąpi w sposób zorganizowany w tym samym dniu,
  b) 85 % - w pozostałych przypadkach,
  2. W przypadku, gdy zapłata ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej następuje w ratach:
  c) 75 % - gdy następuje równoczesny wykup wszystkich nieruchomości lokalowych mieszkalnych w budynku. Przez równoczesny wykup nieruchomości lokalowych mieszkalnych należy rozumieć sytuację, w której wszyscy najemcy lokali mieszkalnych w danym budynku złożyli wnioski o nabycie nieruchomości lokalowych mieszkalnych, po dniu 10 czerwca 1999 r., a podpisanie umów sprzedaży tych nieruchomości lokalowych mieszkalnych w formie aktów notarialnych nastąpi w sposób zorganizowany w tym samym dniu,
  d) 65% - w pozostałych przypadkach.
   
 6. Cena nieruchomości lokalowej mieszkalnej może być, na wniosek nabywcy, rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
  Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega umownemu oprocentowaniu w następującej wysokości:
  · w przypadku równoczesnego wykupu wszystkich nieruchomości lokalowych mieszkalnych w budynku - 1%,
  · w pozostałych przypadkach- 2 %.
   
 7. W przypadku gdy nabywca nieruchomości lokalowej mieszkalnej dokona zbycia tej nieruchomości lokalowej mieszkalnej przed upływem 5 (pięciu) lat licząc od dnia jej zakupu od Gminy lub wykorzysta na inny cel niż mieszkalny, bez zachowania wymogów wynikających z art. 68 ust. 1, 2 i 2a pkt. 1, 4 5 jak również ust. 2 b ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami), zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
  Bonifikata, o której mowa nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia tej nieruchomości lokalowej mieszkalnej na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 b powołanego wyżej przepisu, zamiany nieruchomości lokalowej mieszkalnej na inną nieruchomość lokalową mieszkalną albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystaną na cele mieszkaniowe, sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej, jeżeli środki uzyskane z jej sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy na nabycie innej nieruchomości lokalowej mieszkalnej albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe oraz w innych przypadkach za zgodą Rady Miejskiej w Świebodzicach.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach