STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste jej użytkownikowi wieczystemu.

Podstawy prawne:

  • art. 32 ust. 1 i 2 , art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
    jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),
  • § 15 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r.
    w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice
    ze zmianami.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek ( do pobrania poniżej) składa osoba , na rzecz której Gmina oddała nieruchomość gruntowa w użytkowanie wieczyste po dniu 13 października 2005 r.
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej gruntowej(oryginał).

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych wnioski składają wszyscy współużytkownicy
wieczyści i właściciele lokali w danym budynku.

W księgach wieczystych musi być uregulowany stan prawny nieruchomości tj. w przypadku
następstwa prawnego po osobach np. zmarłych, powinno być przeprowadzone postępowanie
spadkowe i ujawnione w księdze wieczystej.

Termin załatwienia
Do trzech miesięcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Sprawa zakończona jest umową sporządzoną w formie aktu notarialnego, której koszty ponosi nabywca nieruchomości.

Opłaty
Złożenie kompletnego Wniosku - jest wolne od opłaty skarbowej i administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

Osoba, na rzecz której zostało sprzedane dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest obowiązana do uiszczenia na rzecz Gminy zapłaty ceny sprzedaży, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w terminie do dnia przeniesienia własności nieruchomości.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o sprzedanie oddanej mi w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach