STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),
 • uchwała Nr XXVIII/159/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
  wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek ( do pobrania poniżej) składa osoba fizyczna , na rzecz której Gmina oddała
  nieruchomość gruntową w użytkowanie wieczyste w terminie, najpóźniej w dniu 13.10. 2005 r.,
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej gruntowej(oryginał).

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych wnioski składają wszyscy współużytkownicy
wieczyści i właściciele lokali w danym budynku.

W księgach wieczystych musi być uregulowany stan prawny nieruchomości tj. w przypadku
następstwa prawnego po osobach np. zmarłych, powinno być przeprowadzone postępowanie
spadkowe i ujawnione w księdze wieczystej.

Termin załatwienia

Do trzech miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od Decyzji Burmistrza Miasta stwierdzającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 24 , za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w biurze podawczym tut. urzędu.

Opłaty

Opłata skarbowa: 10 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

Decyzję w sprawie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wdaje Burmistrz Miasta.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej jest obowiązana do uiszczenia na rzecz Gminy opłaty z tego tytułu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszonej jednak o bonifikatę w wysokości 50%.
Nadto osoba na rzecz której zostało przekształcone dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej jest obowiązana do ujawnienia, po uprzednim wypełnieniu Wniosku o wpis w księdze wieczystej, ostatecznej Decyzji Burmistrza Miasta, o której wyżej mowa, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy u. L. Okulickiego 2-4, w terminie do jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania tej decyzji. Opłata sądowa z tego tytułu wynosi 60 zł.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przekształcenie gruntu

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach