STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
  Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),
 • art. 37 ust. 2 oraz art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami).
 • § 25 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września
  2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
  Świebodzice ze zmianami.

Wymagane dokumenty:
Wniosek z uzasadnieniem trybu bezprzetargowego.

Termin załatwienia
Do sześciu miesięcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Opłaty
Wolne od opłat skarbowych i administracyjnych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

 1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej reguluje art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. A w szczególności w drodze bezprzetargowej sprzedawane są nieruchomości, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowane wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości- art. 37 ust. 2, pkt. 6. W tym przypadku Gmina udziel 85% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Także :
   
 2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych(podwórek- w tym także podwórek zabudowanych komórkami i innymi obiektami gospodarczymi) w drodze bezprzetargowej reguluje art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym przypadku, jeżeli przy wyodrębnieniu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu tylko po jego obrysie- która nie spełnia wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Gminy roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzielona działką gruntu spełniać będzie wymogi działki budowlanej. Warunkiem skuteczności tego roszczenia jest pisemne zgłoszenie go przez wszystkich właścicieli lokal w budynku.
  W tym przypadku Gmina udziela 95% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości( grunt + budynki gospodarcze na nim zlokalizowane).

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach