STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Informacje ogólne z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świebodzice sprzedaje się, oddaje w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem w drodze przetargu na zasadach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
  O zastosowanej formie przetargu decyduje Burmistrz Miasta.
 2. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świebodzice mogą być zbywane w drodze bezprzetagowej w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.
  594 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.
  z 2014 r. , poz. 518 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. z 2004 r. Nr 207,
  poz. 2108 ze zmianami),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zmianami),
 • ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.
  903 ze zmianami),
 • uchwała Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. w
  sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice
  ze zmianami.

Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży nieruchomości albo oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, uwzględnia się jej położenie oraz szczególne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne ważne powody uwzględniające słuszne interesy Gminy.

Ceny nieruchomości gminnych wyznaczonych do zbycia ustalają każdorazowo rzeczoznawcy majątkowi.

Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na cele określone w art. 68 ust. 1, pkt. 1-11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz Miasta może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość udzielonej bonifikaty nie może być jednak wyższa niż 95% ustalonej ceny nieruchomości.

Fakt wyznaczenia nieruchomości do zbycia (obrotu) podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej (w zależności od wartości nieruchomości), a także na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń w holu tut. urzędu , kolejno:

 • uchwały Rady Miejskiej lub zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia
  nieruchomości od zbycia(obrotu),
 • wykazu nieruchomości wyznaczonej do zbycia(obrotu),
 • ogłoszenia o przetargu bądź rokowań na zbycie (obrót) nieruchomości.

Zgodnie z § 25 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice ze zmianami przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych lub użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom, w sytuacji o jakiej mowa w art. 34 ust. 6a i 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia ( a mianowicie: koszty podziału nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz wycenę nieruchomości, inwentaryzacje) pokrywa Gmina Świebodzice.

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach