STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 12,  tel.: (074) 666-95-53, 666-95-53

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane tylko w związku z organizowaniem imprez masowych i festynów. O wydanie takiego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
  a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  d) przedmiot działalności gospodarczej wg PKD,
  e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 2. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, z podaniem miejsca
  sprzedaży i czasu trwania imprezy.
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
  przedsiębiorców (dotyczy przedsiębiorców spoza terenu Świebodzic)
 4. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców spoza
  terenu Świebodzic).

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Kwoty opłaty rocznej:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek:

Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Zachodni WBK S.A. 2o/Świebodzice
23 1090 2356 0000 0006 0000 0122

lub w Kasie Urzędu (ul. Stefana Żeromskiego 27, I piętro, pokój nr 12)

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji Burmistrza Miasta przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za jego pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
  b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
  c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 ze zmianami),
 • Uchwała Nr XIX/185/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świebodzice,
 • Uchwała Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świebodzice

 

 DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach