STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 12,  tel.: (074) 666-95-53, 666-95-53

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia
 • pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej wg PKD,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny).
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
  przedsiębiorców.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której
  mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i
  żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225).
 5. Dodatkowo: w przypadku wspólników spółki cywilnej do wniosku należy dołączyć umowę
  spółki cywilnej.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia:

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu wnosi opłatę podstawową przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

Ważne: pod pojęciem wartości sprzedaży należy rozumieć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - tj. wartość sprzedaży brutto.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w danym punkcie nie przekroczyła podanych niżej wartości progowych, wnosi w kolejnych latach opłatę za korzystanie z zezwolenia w wysokości podstawowej.

W przypadku gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w danym punkcie przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata wynosi 2,7% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek:

Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Zachodni WBK S.A. 2o/Świebodzice
23 1090 2356 0000 0006 0000 0122

lub w Kasie Urzędu (ul. Stefana Żeromskiego 27, I piętro, pokój nr 12)

Opłata skarbowa:

 • za ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji Burmistrza Miasta przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za jego pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
  b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata.
 4. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza
  miejscem sprzedaży jest:
  a) posiadanie przedmiotowego zezwolenia,
  b) wniesienie opłaty,
  c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty (opłata skarbowa 17 zł),
  e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
  f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
  i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa
 5. 7. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:
  · sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  · sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych
  · sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych
  b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
  f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
 6. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
 7. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  a) likwidacji punktu sprzedaży,
  b) upływu terminu ważności zezwolenia,
  c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  e) nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
 8. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 9. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
 10. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 11. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż
 12. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej w Świebodzicach przywołanych w podstawie procedury.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
 • Uchwała Nr XIX/185/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świebodzice,
 • Uchwała Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 lutego 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świebodzice
 • Uchwała Nr XXV/455/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa) na terenie miasta Świebodzice
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173 poz.1807 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635)

 

 DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
przeznaczonych do spożycia poza miejscem / w miejscu sprzedaży*

Druk - oświadczenia o wartości sprzedaży

Druk - wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach