STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 12,  tel.: (074) 666-95-53, 666-95-53

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych
  napojów alkoholowych;
 2. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż wynosi:

 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
 3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%

Opłata wnoszona jest na rachunek:

Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Zachodni WBK S.A. 2o/Świebodzice
23 1090 2356 0000 0006 0000 0122

lub w Kasie Urzędu (ul. Stefana Żeromskiego 27, I piętro, pokój nr 12)

Informacje dodatkowe:

 1. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn:
  a) likwidacji punktu sprzedaży,
  b) upływu terminu ważności zezwolenia,
  c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  e) nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
  może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
   
 2. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach