STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 12,  tel.: (074) 666-95-53, 666-95-53

INFORMATOR INTERESANTA 
 

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ?

Kto może założyć własna firmę?

Działalność gospodarczą może założyć osoba fizyczna pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych.

I. CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 1. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
 2. Złożenie wniosku o nadanie numeru REGON w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (osoba fizyczna) lub ze względu na miejsce siedziby (spółki).
 3. Wyrobienie pieczątki firmowej.
 4. Założenie rachunku bankowego.
 5. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (osoby fizycznej) lub ze względu na siedzibę (spółki).
 6. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu na miejsce siedziby działalności.
 7. Zawiadomienie w formie pisemnej właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego w okresie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bhp dotyczących danej dziedziny działalności - dotyczy to tylko tych przedsiębiorców, którzy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy będą pracodawcą.
 8. Dodatkowo, jeżeli wykonywana działalność wymaga posiadania koncesji/zezwolenia/odpowiednich uprawnień, osoba prowadząca tego typu działalność ma obowiązek posiadania wymaganych dokumentów. Również jeżeli wykonywana działalność jest działalnością regulowaną,. Osoba prowadząca tego rodzaju działalność zobowiązana jest posiadać wpis do odpowiedniego rejestru. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami - za wydanie koncesji/zezwolenia/za wpis do odpowiedniego rejestru. Wysokość opłat zazwyczaj określona jest w przepisach odnoszących sie do określonego rodzaju działalności wymagających zezwoleń/koncesji/wpisów do rejestru. Niezbędny czas - uzależniony od rodzaju wymaganych dokumentów i trybu przyznawania zezwoleń/koncesji/dokonywania wpisów. (Przyjmuje się, że wszystkie formalności można zamknąć w przedziale 3 tygodni).

II. INSTYTUCJE I URZĘDY, KTÓRE NALEŻY POWIADOMIĆ

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

 • dowód osobisty
 • opłata w wysokości 100 zł za wniosek (płatna w kasie urzędu lub na konto urzędu) - należy poza tym podać nazwę, pod jaką ma być wykonywana działalność, miejsce wykonywania działalności, jej przedmiot (według Polskiej Klasyfikacji działalności), datę rozpoczęcia oraz numer PESEL i NIP
 • WYPEŁNIAMY WNIOSEK
 • termin na wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - ustawowo: 14 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach zazwyczaj 2 dni robocze.

GUS - REGON

 • kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoba fizyczna)
 • kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna)
 • WYPEŁNIAMY WNIOSEK RG1
 • wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON jest bezpłatne
 • termin na wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON - ustawowo: 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku, jeżeli osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą decyduje się złożyć wniosek RG1 wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji, musi liczyć ok. 14 dni - wniosek wysyłany jest poczta i Urząd Statystyczny również pocztą odsyła gotowe zaświadczenie, dlatego czas oczekiwania troszkę sie wydłuża.

Urząd Statystyczny właściwy dla mieszkańców Świebodzic
Urząd Statystyczny w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 14
58-300 Wałbrzychu
tel. 074 886-92-09

Wyrobienie pieczątki firmowej - na pieczątce należy umieścić:

 • nazwę firmy - zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • adres zakładu głównego (siedziby)
 • numer REGON
 • numer NIP
 • numer telefonu (ewentualnie)
 • numer rachunku bankowego (ewentualnie)
 • niezbędny czas - w zależności od firmy, której zlecimy wykonanie pieczątki - można więc przyjąć od jednego do kilku dni

Założenie rachunku w banku - przeważnie niezbędne będą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • decyzja o numerze NIP - w przypadku osoby fizycznej może być pierwotna decyzja, w przypadku spółki - należy należy czekać na nowy NIP z Urzędu Skarbowego
 • dowód osobisty
 • pieczątka firmowa
 • niezbędny czas - czas potrzebny na wypełnienie wniosków i skompletowanie dokumentów niezbędnych przy zakładaniu rachunku

Urząd Skarbowy - potrzebne dokumenty:

 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopia zaświadczenia o numerze REGON
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym jest siedziba firmy. Urząd Skarbowy może wymagać przedstawienia także tytułu prawnego do pozostałych zgłoszonych stałych miejsc wykonywania działalności
 • pisemne oświadczenie o formie podatkowej
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy z bankiem (rachunek bankowy)
 • jeżeli rachunki prowadzi biuro rachunkowe, to należy przedstawić umowę z biurem rachunkowym
 • dowód wpłaty 152 zł za potwierdzenie zgłoszenia obowiązku w podatku VAT (jeżeli osoba zakładająca działalność gospodarczą od razu decyduje się być płatnikiem VAT i rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa jest w ustawie o podatku od towarów i usług)
 • WYPEŁNIAMY DRUK NIP-1 (zgłoszenie aktualizacyjne lub identyfikacyjne,jeżeli nie ma jeszcze nadanego NIP)
 • zasady ogólne i ryczałt, w przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej wypełniamy dodatkowo PIT-16 oraz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne, gdy od razu decydujemy sie być płatnikiem VAT)
 • niezbędny czas - jeżeli posiadamy komplet dokumentów i wypełnimy wymagane formularze zgłoszeniowe - kwestia złożenia dokumentów w odpowiednim okienku w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy właściwy dla mieszkańców Świebodzic:
Urząd Skarbowy w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3
58-100 Świdnica
tel. 074 850-06-01

ZUS - wymagane dokumenty:

 • kopię NIP-u
 • kopię zaświadczenia o numerze REGON
 • osoba fizyczna wypełnia druki: ZFA oraz ZUA
 • na odwrocie wydruku dokumentów z Płatnika należy podpisać się czytelnie i przybić pieczątkę firmową (tzw. autoryzacja)
 • niezbędny czas - wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i złożenie w ZUS wraz z wymaganymi załącznikami

ZUS właściwy dla mieszkańców Świebodzic:
ZUS. Inspektorat w Świdnicy
ul. Saperów 29
58-100 Świdnica
tel. 074 850-06-01

INSPEKCJA PRACY I SANEPID:

 • osoby rozpoczynające jednoosobową działalność gospodarczą nie maja obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej do inspekcji pracy i sanepidu. Obowiązek ten powstaje u przedsiębiorców, którzy z chwila rozpoczęcia działalności będą zatrudniali pracowników,
 • jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą w późniejszym czasie zatrudni pracownika/pracowników, wówczas w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego
 • niezbędny czas - wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie w odpowiednich instytutach - do Inspekcji Pracy można przesłać przez internet - kartę zgłoszeniową wypełnia się na gotowym formularzu i wysyła bezpośrednio ze strony Inspekcji Pracy.

Właściwe organy dla przedsiębiorców świebodzickich:
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Odział w Wałbrzychu
Pl. Generała Andersa 136
58-304 Wałbrzych
tel. 074 887-11-00
fax 074 887-11-09

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel. 074 852-20-92
074 852-05-35

III. POCZĄTKOWY KAPITAŁ NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY. ILE POWINIEN WYNOSIĆ?

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną przepisy prawa nie wspominają o obowiązku posiadania kapitału początkowego (inaczej jest w przypadku spółek prawa handlowego, z o.o.).

To, ile będziemy potrzebować na start, zależy od rodzaju planowanej działalności - np. osoba, której przedmiot działalności obejmował będzie usługi związane z tłumaczeniami będzie musiał liczyć sie z zakupem komputera, drukarki i ewentualnie z podłączeniem sieci internetowej, w celu szybkiego kontaktu ze zleceniodawcą, natomiast przedsiębiorca nastawiony na działalność produkcyjną, będzie musiał zakupić maszyny, materiały z których będzie robił gotowy produkt, wynajęciem pomieszczenia na produkcje, magazynu, zatrudnieniem pracowników itp. Osoba, która będzie zajmowała się naprawa maszyn, wykonując te usługi u klienta, będzie musiała zaopatrzyć się jedynie w narzędzia i niezbędne przy tego rodzaju zajęciu.

Dodatkowy kapitał stanowiła będzie wiedza i doświadczenie w danej branży, rozeznanie na rynku, znajomość rynku - dostawców i odbiorców.

Kapitał zatem mogą stanowić:

 • maszyny i urządzenia
 • grunty i budynki
 • środki finansowe
 • wiedza
 • doświadczenie

Aby ocenić, jak duży kapitał będzie potrzebny na początek, należy oszacować wstępne koszty uruchomienia działalności gospodarczej obejmujące zwykle:

 • koszty zezwoleń i koncesji (jeśli są wymagane)
 • koszty wynajmu pomieszczeń
 • koszty zakupów środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń, środków transportu, wyposażenie biura, komputerów, oprogramowania i innych)
 • wydatki na początkową promocję mającą na celu poinformowanie klientów o rozpoczęcia funkcjonowania
 • inne koszty, ściśle uzależnione od charakteru działalności i wielkości nowej firmy.

Dodatkowo należy pamiętać, że będziemy ponosić także bieżące koszty działalności. Do kosztów tego typu należą przede wszystkim:

 • płace zatrudnionych pracowników
 • materiały wykorzystane do produkcji wyrobów (w przypadku firmy o charakterze produkcyjnym)
 • koszty działalności promocyjnej
 • inne koszty mające na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania firmy

Biorąc pod uwagę konieczne wydatki, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą sama musi określić jaki kapitał będzie niezbędny na start, trudno jest wskazać przybliżoną kwotę, ponieważ uzależnione to jest od specyfiki branży, w jakiej przedsiębiorca zamierza działać.

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.03.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach