STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 12,  tel.: (074) 666-95-53, 666-95-53

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Rejestracja działalności

Wymagamy:

 • Wniosek o wpis od ewidencji działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna podejmująca działalność wytwórczą, budowlaną, handlową czy usługową w tym również wykonujący działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwolenia powinien dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, o ile działalność ta posiada następujące cechy:

 • prowadzona jest w celach zarobkowych,
 • wykonywana jest w sposób ciągły i zorganizowany,
 • podmiot podejmujący działalność prowadzi ją zawodowo, we własnym imieniu.

Pisemne zgłoszenie działalności gospodarczej winno zwierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania,
 • wskazanie siedziby przedsiębiorcy,
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
 • określenie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Ponadto należy przedstawić dokument tożsamości.

Zapłacisz:

Opłaty:

 • za dokonanie wpisu - 100,00 zł, (opłata na kwit w kasie)
 • za zmianę wpisu - 50,00 zł, (opłata na kwit w kasie)
  podstawa prawna Art.88a ust. 4 (cyt. wyżej ustawy)

Warto wiedzieć:

Na dzień 23 stycznia 2002 r. nie podlega wpisowi do ewidencji:

 • podjęcie działalności gospodarczej w rolnictwie, w zakresie upraw różnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • świadczenie pomocy prawnej oraz działalność notariuszy, adwokatów, radców prawnych, a także komorników,
 • działalność lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską,
 • działalność pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualną praktykę.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji (zezwolenia) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z art. 60 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. Nr. 12 poz. 114 z późn. zm.). 1.

Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie.

Podstawa prawna:

 • Art. 88a, 88b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)

 

 DO POBRANIA:

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana wpisu / rozszerzenie działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach