STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIEJSKI > Zarządzenia Burmistrza

   

Zarządzenia Burmistrza

URZĄD MIEJSKI

UWAGA:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice zawierające dane osobowe nie podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP

  

Kadencja 2015 - 2018 

STYCZEŃ 2016

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
01. 382/2016 05.01.2016 powołania komisji ds. Naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach.
02. 384/2016 05.01.2016 sprzedaży udziału w wysokości 140/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Władysława Sikorskiego 20, dla lokalu mieszkalnego, którego właścicielem są Państwo Danuta i Stanisław Łapacz, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 427/1, obręb Pełcznica 2, na której usytuowana jest ta nieruchomość.
03. 385/2016 05.01.2016 sprzedaży udziału w wysokości 307/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Henryka Sienkiewicza 19, dla lokalu użytkowego, którego właścicielem jest Pan Mirosław Szydełko, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 418/68, obręb Śródmieście 3, na której usytuowana jest ta nieruchomość.
04. 386/2016 12.01.2016 zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie ustalenia rabatów przy sprzedaży biletów jednorazowych obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Świebodzice.
05. 387/2016 12.01.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania.
06. 388/2016 12.01.2016 nabycia na mienie komunalne Gminy Świebodzice działkę gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 331/3, położoną w obrębie Śródmieście 3 w Świebodzicach od Województwa Dolnośląskiego.
07. 389/2016 15.01.2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
08. 390/2016 15.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu użytkowego L - 2 , położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 5A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.
09. 391/2016 15.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu użytkowego L - 2 , położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 7A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.
10. 392/2016 15.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach działki nr 522/19 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
11. 393/2016 15.01.2016 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
12. 355/2016 21.01.2016 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
13. 396/2016 21.01.2016 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Świebodzickiej Rady Seniorów.
14. 397/2016 22.01.2016 ustalenia stawki wyjściowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świebodzice.
15. 398/2016 22.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 484/21 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
16. 399/2016 22.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 484/20 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
17. 400/2016 22.01.2016 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
18. 401/2016 22.01.2016 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
19. 402/2016 22.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (w udziale) nieruchomości gruntowej w granicach działki 482, przyległej do nieruchomości osób fizycznych i Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, przy ul. Bolesława Chrobrego 2 A-D, obręb Pełcznica 1.
20. 403/2016 22.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 A-D klatka B w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany
21. 404/2016 22.01.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Zamkowa 20 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
22. 405/2016 25.01.2016 powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.
23. 406/2016 25.01.2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych
24. 407/2016 25.01.2016 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego
25. 408/2016 25.01.2016 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego
26. 409/2016 25.01.2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Promocji Zdrowia, Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Promocji Miasta Świebodzice oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania oraz konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy Społecznej.

 

 
 Informacje opracował(a): Roman Rubnikowicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

14.01.2016 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach