STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIEJSKI > Zarządzenia Burmistrza

   

Zarządzenia Burmistrza

URZĄD MIEJSKI

UWAGA:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice zawierające dane osobowe nie podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP

  

Kadencja 2015 - 2018 

STYCZEŃ 2015

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
01. 36/2015 02.01.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 392/8 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
02. 37/2015 02.01.2015 wyłączenia z zasobów mieszkaniowych Gminy lokali mieszkalnych.
03. 38/2015 02.01.2015 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, w granicach działki nr 350/41 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
04. 39/2015 15.01.2015 powołania Komisji do odbioru robót związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Świebodzice.
05. 40/2015 21.01.2015 zmian w budżecie gminy na 2015 r.
06. 41/2015 21.01.2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.
07. 42/2015 23.01.2015  powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
08. 43/2015 23.01.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania.
09. 44/2015 23.01.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
10. 45/2015 23.01.2015 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

 

 
 Informacje opracował(a): Roman Rubnikowicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

14.01.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach