STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIEJSKI > Rada Miejska

   

Uchwały Rady Miejskiej

Rada Miejska
 

STYCZEŃ 2016

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach
19 stycznia 2017 r. – godz. 12:00
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

 LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.

XXIX/203/2017

19.01.2017 zmian budżetu gminy na 2017 r.
2.  XXIX/204/2017 19.01.2017 zmieniająca uchwałę nr XXIII/165/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gmin y Świebodzice na lata 2015-2025"
3.  XXIX/205/2017 19.01.2017 Zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Świebodzicach
4.  XXIX/206/2017 19.01.2017 przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Świebodzice
5.  XXIX/207/2017 19.01.2017 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 dla Gminy Świebodzice
6.  XXIX/208/2017 19.01.2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok
2017

 

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

25.01.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach